مقام دوم جام کارتینگ چهارمین المپیاد هیوندای

مقام دوم جام کارتینگ چهارمین المپیاد هیوندای

مقام دوم جام کارتینگ چهارمین المپیاد هیوندای - شرکت آسان موتور در ایران

مقام دوم جام کارتینگ چهارمین المپیاد هیوندای – شرکت آسان موتور در ایران